MIT ÜZEN NEKÜNK MAGYAROKNAK Hénoch könyve? I .rész

MIT ÜZEN NEKÜNK MAGYAROKNAK
Hénoch könyve?

Régi jó szokásomhoz híven ismételten a judeokereszténység egyik alkotásával fogok foglalkozni. A későbbiekben persze más témákkal is megismerkedünk, de most ez a legégetőbb az összes között. Nevezetesen azért, mert ismételten szeretném a félreinformáltságot megszüntetni. Pusztán azért, hogy rádöbbenjetek arra, hogy ebben a közösségben valami egész furcsa dolgok játszódnak. Nekem úgy tűnik, hogy egy egész jól megszerkesztett prófétai csapat egyfolytában azon fáradozik, hogy saját testvéreit milyen leleményes módon tudná abba a helyzetbe hozni, hogy nekik állandóan biztosítva legyen az Isten kiválasztott népe titulus. Természetesen abból az egész egyszerű megokolásból, hogy az Ő családi csapatuk tűnjön a kiválasztotti ágnak. Valójában nem más ez, mint az uralkodói státus bitorlása Isten aláírásával, majdan kézjegyével ellátva.

Hihetetlen jó csapat ez. Minden körülmények között kitartanak egymás mellett. Nagyon szeretik fajtársaikat. Önmaguknál jobban már csak Jehova Istenüket szeretik. Természetesen nem önzetlenül, hanem azért, mert biztosítja őket az anyagdarabok birtoklásában. Egyébként rendkívül érdekes az a gondolatmenet, ahogy az egész angyali és arkangyali kart is zsidóvá teszi. Na persze, ha az Isten zsidó, akkor nem is lehetnek mások az angyali kar tagjai sem.

Most azonban figyeljünk csak egy kicsit. Mit is mond Hénoch, aki az Istennel járt és igaz férfiú. Valamikor a távoli múltban volt szerintük egy szellemi forradalom az angyalok között. Hénoch úgy említi, mint az angyalok lázadása. A lázadás tényét pedig abban véli felfedezni, hogy rosszul bántak a szabad akaratukkal. Itt máris egy érdekes dolog tűnik ki. Nem más, mint hogy miféle szabad akarat az, amikor bármit megtehetsz, de ha nem azt teszed, amit én, mármint Isten megenged, akkor rögtön kegyetlenül megbüntet? Ugye ez azért elgondolkodtató? Vagy nem? Aztán itt van mindjárt a következő. Ítéletet tart és az istenteleneket elfogja pusztítani és minden húst meg fog fegyelmezni, hogy azt, amit a bűnösök és az istentelenek ellene elkövettek, helyreigazítsa. Látszólag ez nagyon is rendjén van. De csak látszólag. Mindjárt rá is térek a látszólagosság magyarázatára. Azonban menet közben fel szeretném hívni a figyelmeteket a helytelenül viselkedő angyalokra. Különös tekintettel Azazélra, aki a lázadó angyalok vezére. A többiek nevei pedig a következők: Arathak, Kimbra, Sammané, Daniel, Aredros, Semiel, Iomel, Chochariel, Ezekiel, Batriel, Sathiel, Atrel, Tamiel, Barakiel, Ananthana, Oóniel, Ramiel, Aseal, Rakiel, Turiel. Ők alkottak egy csapatot.


 
Nem véletlenül mondottam, hogy különös tekintettel Azazélra. Mégpedig azért, mert nem más Ő a judeokrisztianista formációban, mint a Sátán. Most pedig ennyi információ után azonban tessék már észrevenni azt is, hogy mely Isten csapatának a tagja. Természetesen, ha mindaz, amit Hénoch mond igaz, én pedig nem vagyok hivatott arra, hogy egy olyan lényt, mint Ő megcáfoljak, be kell látnom azt, hogy az Ördög abból a karizmatikus csapatból származik, mint Jehova. Sőt tovább megyek Ő az apukája. Aztán van itt még egy igen furcsa dolog. Mégpedig az, hogy Jehova meg fogja fegyelmezni a húst. Nem rossz. Nem a lelket próbálja hozzásegíteni a helyes látásmód felismeréséhez, hanem a húst. Azt, amelyik így is, úgy is elbomlik. Persze érthető a zsidó Isten vonzalma a hús után, hisz az Ó szövetségben említést is tesz arról, hogy a férfiak falloszának előbőrét tekinti a szövetségkötés zálogának, megtörténtének. Az azért még ennek ellenére is fura, hogy a húst kívánja nevelgetni. Nevezetesen azért, mert az időnek van alávetve. Ezt pedig már nem vagyok hajlandó elhinni. Egyszerűen tiszteletlenség lenne Jehova Istennel szemben. Az odáig rendben van, és tudjuk is, hogy Jehova nem másoké, mint a zsidóké, tehát “csak” egy faj Istene, de akkor is.

 
Most pedig kedves testvéreim ismerkedjünk meg a zsidó panteon nagyjaival. Nevezetesen Michael, Uriel, Rafael és Gabriel arkangyalokkal. Csodálatos lények ők abszolút pozitívak a cselekedeteik is. Mindent az Ő Istenük kérésének megfelelően cselekszenek. Mindjárt tanúbizonyságát olvashatjátok annak, amit az Urak ura, a Királyok királya parancsol Rafaelnek:
Részlet a Hénoch Könyve című könyvből. Fordította Hamvas Béla Ó keresztény írók tára sorozatból.

Azazelt kötözd meg a kezénél és a lábánál fogva, vesd a sötétségre, nyissad meg a sivatagot, amely Dudealban van és dobjad bele. Halmozz rá hegyes és érdes köveket és fedd le sötétséggel és ott maradjon az idők végeztéig és takard le az arcát, hogy a világosságot ne lássa. A nagy ítélet napján pedig hajíttassék a tüzes mélységbe. A földet pedig amelyet az angyalok megrontottak, gyógyítsd meg és mutasd meg miképpen kell meggyógyítani, hogy a föld sebei begyógyuljanak a nagy titok által, amelyet a Felvigyázók elárultak és utódaiknak elmondtak, valamennyien elpusztuljanak. Azazel tanítása az egész földet megrontotta és minden vétket az Ő rovására írj.
 
Mennyi sárm, kedvesség és meleg szeretet áramlik ezekből a sorokból. Egész ellágyulok tőle. Ugye Te is így érzed kedves olvasó? Olyan igazi Jézusi érzések. Netán tévednék? Nem feltétlenül hiszem. Én ismerem Atyám. Ezek garantáltan nem az Ő szavai. Azt kell gondolnom, hogy ezek a szavak, melyek az egy igaz ember szájából származnak és aki történetesen nem más, mint Hénoch próféta igazat mond. Itt azonban elég erős bennem a gyanú, hogy nem egy Jézus Urunk általi tanítást olvasunk. Márpedig abban az esetben, ha a két isteni intelem még csak nem is hasonlít egymásra, fel kell tételeznünk, úgy mondd élek a “gyanúperrel”, hogy az Úr Jézusnak semmi köze nincs a judeokrisztianizmushoz. Sőt teljes mértékben meg kell, hogy legyünk győződve róla. Ellenben igen is megegyezik a Judeokeresztény Biblia 109. zsoltárában található imával. Ami pedig nem más, mint Dávidnak zsoltára. Az Ő Istene pedig így igaz, Jehova, a héberek istene. A dolgok valahogy mindig összecsengenek. A kutatások mindig meghozzák eredményüket.

 
Nem véletlenül hangsúlyozom és emelem ki, hogy a Teremtő Istennek semmi de semmi köze nincs a szemita zsidó istenhez, Jehovához. A többi parancs is természetesen ebben a stílusban adódik. Természetes is. Senki sem képes saját magán kívülre kerülni. Az álcázások, a takargatások mennek ugyan egy darabig, de aztán a máz, a hamisság valahogy mindig megreped és kinyilvánul az eredeti lényiség. Hénoch Könyvéről azt mondják, apokaliptikus mű. Nem mást takar ez a kinyilvánítás, mint azt, hogy a szellem visszavonhatatlan, kinyilatkoztatásszerű ítélete az emberiség élete és tevékenysége felett. Azért ez elég borzasztó. Ezt azonban én természetesen sosem fogadhatom el, hisz én az Úr Jézus gyermeke vagyok. Mivel pedig Jehovát nem tudom atyámként tisztelni, el sem ismerem. Függetlenül attól hogy mára az eredeti Egy Igaz Istent lassan mindenkivel elfelejttetik. Aki pedig nagyon emlékezik, azt igen gyakran megölik. Nem ritka eset ez. Tudod, a vérvonal kötelez.


 
Imígyen szólt az Úr a héberek istene Gabrielhez: Fogj fegyvert az elfajzottak és a kurafiak és az elátkozottak ellen és irtsad ki a Felvigyázók utódait az emberek között. Vezesd ki és uszítsd őket egymásra, hogy egymást harcban lemészárolják, mert számukra hosszú élet nem rendeltetett. Semmit abból, amit kérnek tőled, ne teljesíts, mert atyjuk fiai ők és nem szabad hinniök az örök életben és abban, hogy mindegyikük ötszáz évet fog élni.

 
Majdan pedig Michaelhez fordult az Úr Jehova: Menj el Azazelhoz és mindazokhoz, akik az asszonyokkal egyesültek, hogy tisztátalanságukban vele együtt elvesszenek és kötözd meg őket. És ha fiaik kölcsönösen mind kiirtották egymást és ha kedves gyermekeik pusztulását már végignézték, kötözd meg őket hetven nemzedék idejére a föld hegységei alatt, amíg ítéletük napja és végezetük elérkezik és az ítélet rajtuk örök időkre beteljesedik. Akkor pedig el fogják távolítani és a lángoló mélységekbe fognak jutni és kínok között örök fogságra fognak vettetni az idők végezetéig. És akinek ítélete valaha is a tűz és a megsemmisülés lesz, azt a mai naptól kezdve ővelük együtt kell megkötözni a nemzedékek elmúlásáig. Pusztíts el a földről minden lelket, aki törvénytelen gyönyörre szomjazik és pusztítsd el a Felvigyázók fiait, mert azok az emberekkel rosszul bántak. Töröld le a föld arcáról az igazságtalanságot, a gonoszság minden művének vess véget és ettől kezdve az igazság fája növekedjék és az áldást fogja érlelni. Az igazság gyümölcsei pedig minden élőlény örömére örökké teremjenek. Az emberek gyermekei pedig legyenek igazak és minden nép tiszteljen és dicsérjen engem és imájával hozzám forduljon. Hát mit mondjak, nem rossz!

 
Akkor most pedig szedjük szét a parancsolatokat, utasításokat ha így szebben hangzik. Az eredményen azonban semmit sem változtat. Ami legelőször is szembe kell, hogy tűnjön, az a hihetetlen keménység és bosszú a szabad akaratukkal visszaélőkkel szemben tanúsított magatartás, amit állítólag rosszul alkalmaztak azok a lények, akiknek rendelkezésükre bocsátotta az Úr. Ez így elég kacifántos, de a lényeget nagyon jól látjuk. A Jehova által adott szabad akarat meglehetősen korlátozott. Hasonló ez ahhoz, mint mikor némelyek azt mondják. Ami a tied, az az enyém is, ami az enyém, ahhoz pedig neked semmi közöd. Ilyen az a szabad akarat, amit a héberek istene adott a sajátjainak. Valamint a szeretet abszolút hiánya.

 
Tessék nekem már megmondani, miért nem veszik észre az emberek azt a hihetelenül egyszerű tényt, hogy nem a Minden fajok felett álló teremtő istent szerettetik velük, hanem azt a lényt, akire az Úr Jézus a János 8. 44-ben azt mondja, hogy

“ti a Sátán atya gyermekei vagytok”. Az egyetemes judeokrisztianista egyházhoz semmi közünk nincs. Némelyetek biztosan azt mondja magában, miért engedik meg egy ilyen bolondnak, hogy ilyen jellegű írásokat adjon ki? Mások pedig féltenek és kérdik tőlem. Te nem félsz? Tudod mit csinálsz, és csak mondják, mondják folyamatosan. A szívükben ott az aggodalom. Az fogják rád mondani antiszemita vagy. Nem baj. Egyébként az én olvasatomban mindenki antiszemita, aki nem szemita. Mindenkinek van valami feladata. Nekem az a feladat adatott, hogy tanítsam az embereknek az igazságot. Nem pedig azt, amit a judeokrisztianista egyház elvár. Sokaktól megkapja a támogatást, de tőlem egész biztosan nem. Legyen nekik a hitük szerint. Meg nekem, nekünk is. Fölösleges a ködösítés. 2000 év elég volt. Mi nem hittérítők, hanem tanítók vagyunk. A Tanító mindazokat tanítja, akik kíváncsiak rá. Sosem erőszakos. A Tanító tudja, hogy a tudást nem erőszakolhatja rá senkire. Tehát nem félelmetes. Csak az fél, aki nem akarja, hogy tudj. Annak szemében azonban nem szálka, hanem gerenda. Most pedig már a Világosságnak kell következnie. Nem elbizonytalanítva az amúgy is beteg emberiséget. Megmondom miért. Nem másért, mint azért, hogy rájöjj arra, hogy nem engedik meg neked az emlékezést. Már rég elvették Tőled Őseid és a nem zsidó Úr Jézus Szeretetét és Tiszteletét. A zsidóét azt szeretheted, de a tied nem. Neked nincs, mondják Ők. Nem lenne baj, ha közülük is egyre többen rájönnének arra, hogy a dolgok nem így működnek.

Ennyi látszólagos kitérő után pedig térjünk vissza Hénochoz.
“…Lépj közelebb Hénoch, hallgasd meg azt, amit mondok. A padlóról fölemelt és az ajtóig vitt, én pedig leborultam és arcomat a föld felé hajtottam.
Hangját fölemelve szólt hozzám, én pedig hallgattam az ő hangjára:
 
Ne félj Hénoch, igaz ember, az igazság hirdetője, lépj közelebb és hallgasd meg amit mondok. Menj el és az ég Felvigyázóinak mondd meg: Nektek kellett volna az emberekért könyörögni, nem pedig az embereknek érettetek. Miért hagytátok el a magas, szent és örök birodalmat? Miért szennyeztétek be magatokat az emberek leányaival, vettetek asszonyokat, mint azt a föld gyermekei teszik és miért nemzettetek óriásokat? Szentek voltatok, szellemek, az örök élet részesei s most magatok az asszonyok vérével beszennyeztétek és hússal és vérrel gyermekeket nemzettetek és megkívántátok az emberi vért és húst és vért hoztatok a világra, mint azok teszik, akiknek élete halandó és mulandó. Az embereknek azért adtam asszonyt, hogy megtermékenyítsék s tőle gyermekeket kapjanak s így a földön semmiben sem legyen hiány. Ti azonban szellemek voltatok, az örök, hallhatatlan élet részesei, a világ minden nemzedékének végéig. Ezért nem alkottam számotokra asszonyt, mert az ég szellemeinek háza az ég. Az óriások pedig, akiket a szellem és a hús közösen nemzett, akiket a földön gonosz szellemeknek hívnak, az legyen az otthonuk. Az óriások szellemei, akiket nephilim-nek hívnak, igazságtalanságot, romlást hoznak, rabolnak, pusztítanak, gyilkolnak, szenvedést hoznak, ételre és italra nincs szükségük és láthatatlanok. Ezek csodálatos dolgok, csak a következetesség az, ami igen erősen hiányzik ennek az igaz embernek a könyvéből. Mielőtt ugyanis Hénoch elindult volna a közvetítéssel az Úr színe elé, mire a Felvigyázók kérték őt, akkor ezek a lények még elég rendesen étkeztek, meglehetősen magasak is voltak, úgy 3000 rőf magasságúakra nőttek. Aztán meg annyit zabáltak, hogy a földön éhinség tört ki. Mellesleg kitört még a kannibalizmus is. Természetesen miattuk. Akkor pedig tessék nekem megmondani, hogy melyik verzió az igaz? Lehet, hogy egyik sem? Na jó, akkor ezt most ne feszegessük, hanem csak azt vegyük észre, hogy a Felvigyázó alakulat igen ocsmány dolgokat művelt. Tanította az embereket. Az pedig már régóta tudjuk, hogy az Úr Jehova ezt valahogy nehezen viseli. Ki tudja miért? Ugyanakkor azt is jó lenne tudni,… na mindegy.

 
Ez a szerető Isten a későbbiekben nem kevesebbet tesz, minthogy Hénoch prófétát és most tessék megint csak figyelni beavatja a nagy titokba. Mégpedig abba, amit a judeokrisztianista egyházak oly nemes egyszerűséggel elhallgatnak, nevezetesen azt, hogy igenis létezik pokol és létezik menyország. Van tehát mindkettő. Ezek után aztán már végképp nem értem, hogy mi lehet annak az oka, hogy a Judeokereszténység nem átall annyi gyilkosságot elkövetni és széthazudja az egész világot, miközben fennen hangoztatja, hogy még a gondolatban tett negatív, hazug, aljas cselekedetekkel is el kell számolni. Tehát nem mást állít, mint azt, hogy létezik a hindu vallásokban kategórikusan kijelentett karma. Nevezetesen a tettek visszahatása magára az okozóra. Azonban nem kell nekünk mindig a csak látszólag idegen tollakkal való ékeskedés, mert a mi Magyar hagyományainkban is megtalálható ugyanez a törvény. Mi ezt mondjuk: Jó tett helyébe, jót várj. Tehát az ugyanolyan, mint amikor azt mondjuk, pl. hasonló hasonlót vonz, madarat tolláról, embert barátjáról vagy mutasd meg istened, s megmondom ki vagy. Lassan egyre érthetetlenebbé válik az egy igaz ember tanításának figyelembe nem vétele. Pedig aztán rá sem lehet azt mondani, hogy nem mondja egyenesen a dolgokat. Ennek ellenére azonban valahol valamiféle titoknak kell lennie, mert nem tartom valószínűnek, hogy kedves szemita testvéreink ennyire bátrak lennének. Egyébként nem is voltak a nyílt színen valami fene nagy bátrak. Csak onnan hátulról a zavarosból mozgatták a “játékosokat”. Ma sem teszik ezt másképp. Miért is tennék? Mindig is bejött nekik.

 
Most ugyan az Hénoch könyvét ismertetem veletek, de mivel minden mindennel összefügg, időnként át kell mennünk más területekre is a célból, hogy érthetővé tegyem a dolgokat. Azt hiszem ez nem feltétlenül értelmetlen “kirándulás” egy látszólag idegen területre. Tehát mi is lehet az a feloldás, ami a zsidóságot, a nem ragozó nyelvűek családját védi? Megmondom. Természetesen a Hénoch könyvében sincs minden leírva, de ha tovább kutakodunk és nem nyugszunk bele a dolgok általuk túl egyszerűnek mutatott tényekbe, akkor mindig találunk valamit. Olyat, amitől az ember ha nem tudja, megdöbben, hanyattvágja magát. Akkor most megmondom, hogy ha esetleg eddig még nem tudnád, van a zsidóságnak egy mindig jól eldugott könyve, a Talmud. Itt találhatod meg azt a kulcsot, hogy miért nem fél a zsidó semmitől és miért olyan, amilyen. Én nem szereztek a levegőbe beszélni, hülyére venni a másikat. Ezért hát most azt is megmondom neked, hol olvashatod el a saját szemeddel is azt, hogy honnan veszi a bátorságot a zsidó.

 
Ezt írja a Talmud a pokolról! A pokol már a világ teremtése előtt megvolt és két részből áll: alsó és felső pokolból, mindegyikben hét palota van, mindegyik palotában 6000 lakás. Némelyek szerint 8000, mások szerint 40 000 kapuja van. (Hogy a gojok, vagyis a nemzsidók könnyebben bejussanak?) A felső pokolba zárt istentelenek ürülékei az alsó pokolba folynak s ott felforraltatva, a Talmud megvetőinek, de legfőképpen Krisztusnak fürdőül szolgálnak. (Gittin 56b.)

 
A pokol nem a zsidók számára készült. (Erubin 19a.) A pokol tüzének semmi ereje sincs a bölcsek (rabbik) tanítványai fölött sem (Hagigah 27a.) meg nem emészti őket, mert ők csak leszállnak a pokolba, hogy megrémüljenek s némelyek közülük a bűneikért kissé megpörköltetnek. Aztán lemegy Ábrahám s a zsidókat mind a paradicsomba vezeti. (Jalkut chadas 55c., Asarah Maamaroth 15.) A gojok (a nem zsidók) a pokolban kiírtatatnak, az izraeliták pedig sértetlenül a paradicsomba szállnak fel. (Pesikta rabbetha 17. d.)

 
Ugye milyen érdekes? Hát ettől van az, hogy a zsidók látszólag nem félnek semmitől, és mindent gátlástalanul végre is hajtanak, amit kitalálnak. Most pedig érdekes módon valahogy leesik nekem a ,,tantusz”, miért is nem szereti a Judeokeresztény Bibliában Jehova isten azt, ha valahol másutt is nagy egyetértés van. Mire is gondolok, nevezetesen arra, mikor a Károli fordította Biblia Ó Szövetségi részében, Móz. I. 11. 2-ben így szól a héberek istene.

 
Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.
 
A Móz. I. 11. 7-ben pedig így folytatja. Nosza szálljunk alá és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.
 
Általában nem sok dolgot teszek véletlenül. Nem véletlenül teszem azt sem, hogy a Hénoch könyvét, a Talmudot, a Torát (Bibliát) szinte szerves egészként kezelem. Ugyanis csak ezen könyvek ismeretében lehet a judeokrisztianizmust megérterni. Ezeknek a műveknek a taglalásakor szinte észre kell, hogy vegyük azt a tényt, hogy valahogy mindenki át van verve. Eddig még ki nem derített dolog, hogy ki az, aki irányítja a rendszert. Úgy is mondhatom, nem egészen vagyok benne biztos. Egy azonban biztos. A zsidóság messze nem olyan egységes, mint azt hinni lehetne. Ők ugyanúgy be vannak csapva, mint az ún. gojok. Ezeknek a könyveknek van egy specialitásuk. Nem túl, sőt egyáltalán nem szimpatikus tulajdonságuk az, hogy megosztja az egész emberiséget. Ugyanakkor pedig tessék már észrevenni, hogy ezekben az alkotásokban, ezekben a műremekekben két külön személyiségjegyekkel rendelkező isten van. Ez pedig nem lehetséges! Két ún. Teremtő Isten csak a mesékben van. Az én meglátásom szerint az az alapvető probléma, hogy ezen vallási kultuszokhoz tartozó emberek a vallásukkal kapcsolatosan helyi vakságban szenvednek. Abban az esetben, ha valaki mindig ennek a pár könyvnek az ismeretéből akarja megismerni a dolgok működését, soha de soha nem ismer meg mást, mint a sajátját. Tehát teljesen természetes is, hogy neki mindig igaza lesz önmaga előtt. Amennyiben azonban nem lenne vak és hajlandó lenne a Földön levő más vallási rendszerek felé nyitni, azokat nem csak felszínesen megismerni, akkor rá kell jönnie arra, hogy valami eredendően gonosz van a rendszerben. Ez az eredendően gonosz nem az Ádám-Éva sztoriban keresendő. Annál sokkal régebbi időből jön velünk. Ez a gonosz, ahogy a bibliai szaktudósok mondják, nem bennünk van, hanem velünk, mellettünk jön. Két táborra szakítja és egyiket a másik alá igyekszik berendelni. Amikor pedig valakik rájönnek erre, akkor mindenki ordít. Jó lenne megfigyelni azt is, hogy az ezen könyvek után szent sóvárgást érző emberi lények sosem tudnak egymással kijönni. Mindig egymás fölé akarnak kerekedni. Ki és megrabolni akarják a másikat. Közben pedig állandóan egy Istenről beszélnek. Kissé tudathasadásos ez az egész. Gyanítom, hogy előbb utóbb majd csak rájönnek ők is. Remélem mihamarébb, mert különben egymást fogjuk kipusztítani. Az előbbi bibliai igehelyre visszatérve most lehet, hogy némelyetek azt mondja. Ez már olyan régen volt, ha volt. Miért kell nekünk ezzel egyáltalán foglalkozni. Megmondom. Azért, mert ez a Biblia, amit egyébként Torának is neveznek, egyébként ez az eredeti neve, rendkívül időtálló. Vigyázz, nem azt mondom, hogy igaz is. Egyáltalán nem elhanyagolható abból a szempontból, ami oda le van írva. Csak arra kérlek, vedd észre a dolgok működését. Hihetetlenül csodálatos az, amit a zsidók cselekedtek. A baj csak abban van, hogy mindent saját maguknak akartak, akarnak és akarni fognak. Mondhatom, gátlástalanul önzők. Azt hiszem eléggé finom vagyok. Még az is elképzelhető, hogy izgatással fognak vádolni a bíróság előtt. Nem baj. Nekem nincs takargatni valóm. Nekik van. Egyébként pedig ha már az izgatásnál tartunk, akkor rögtön megjegyzem, nem kell olyan dolgokat cselekedni, hogy félni kelljen annak kitudódásától. Amennyiben nincs ilyen cselekedet, akkor nincs is mitől félni. Ami pedig az izgatást illeti, nem hiszem, hogy a Talmudnál izgatóbb dolog létezne, létezett volna a világon. Ha létezik a világon antiszemitizmus, akkor az, ennek az alkotásnak ismeretében nem is csodálható. Mert az a könyv pedig Világ Élet és Minden faj ellenes.Hamarosan Hénoch könyve II. rész.Copyright © 2009 Bodor Ernő